ZAŠTITA OD BUKE

KABINE PROTIV BUKE

Problemi pojave visoke razine buke u industriji su vrlo česti. U tehničkoj akustici imamo dvije metode za smanjenje buke. Primarnim metodama smanjivanja buke na samom njenom izvoru možemo dobiti najviše, ali taj je način i najskuplji jer zahtijeva nabavu nove, modernije opreme. Sekundarne metode možemo podijeliti na snižavanje buke u prostoru, snižavanje ulaza buke u prostor i snižavanja izlaza buke. Pravilnu metodu snižavanja nivoa buke možemo odrediti tek nakon sagledavanja svih faktora koji na nju utječu.

Kabina protiv bukeKabine za zaštitu od buke spadaju u sekundarne metode zaštite od izlaza buke u prostor. Kabinama se ograđuju strojevi koji stvaraju buku, kao što su: motori, ventilatori, mlinovi, preše (štance), kovački čekići, mlinovi, kompresori strojevi za obradu drveta itd. Kabine proizvodimo prema nacrtima naručioca ili prema vlastitom projektu i izmjerenim veličinama nivoa buke. Kabine su izrađene od panela koji se lako demontiraju radi izvođenja potrebnih radova na zaštićenom objektu.

Nadzorne kabine - namjenjene su za boravak ljudi koji vrše nadzor nad tehnološkim procesima kod kojih je buka stalna npr u centralama za proizvodnju el. energije, rafinerijama, metalskoj industriji, mlinovima, kompresorskim stanicama i dr.

Smanjenje nivoa buke kod kabina kreće se, ovisno o frekvencijama i broju otvora do 30 dB

Prije izrade rješenja za vaš problem buke, vršimo mjerenje razine buke vlastitom opremom, kako bi se nakon ugradnje zaštite mogli usporediti dobiveni rezultati.

 


Free Dreamweaver template created with Adobe Dreamweaver